marjolein hillege

KAARTENSERIE BAAKSE BEEK

beekherstel en erfgoed

De kaartenreeks Baakse Beek schetst een beeld op hoofdlijnen van de hydrologische geschiedenis van de landgoederenzone tussen Ruurlo en Vorden in Gelderland. Kennis van de ontwikkeling en de historie van het gebied draagt bij aan een zorgvuldige en ook voortvarende aanpak van hedendaagse opgaven in dit eeuwenoude landschap

De omvang en complexiteit van het watersysteem van Baakse Beek en Veengoot is de laatste decennia in een rap tempo geïntensiveerd. In deze relatief korte periode heeft de intensieve ontwatering de balans tussen het water en het landschap verstoord, waardoor ook de droogte en wateroverlast zijn toegenomen. De gevolgen van de hedendaagse klimaatverandering vergroten de urgentie om dit probleem aan te pakken. Daarom werken het waterschap en haar gebiedspartners aan het herstel van deze balans. De in de Kaartenserie gebundelde kennis over de historie van het waterbeheer kan worden benut voor de wateropgaven van nu en die van de toekomst.

In een grote hoeveelheid veelvormige documenten is informatie over de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied beschikbaar. De documenten samen beschrijven een volwaardige landschapsbiografie. De Kaartenserie is een compacte samenvatting hiervan, die ingezet kan worden in het ontwerp en planproces. De serie is in opdracht van de RCE gemaakt, en met inzet van de GIS bestanden van de Provincie Gelderland uitgewerkt. Deze kaarten van de opeenvolgende perioden worden begeleidt door een korte beschrijving van de betreffende periode.

Deze Kaartenserie is bedoeld voor waterschappen, provincie, gemeenten, landgoedeigenaren, planologen, landschapsarchitecten, hydrologen, agrarische ondernemers en anderen die te maken hebben met herstel van de watersystemen in het gebied.

 

 

De RCE en het STOWA werken samen aan het project Beekherstel en Erfgoed om de kennis van historie van het landschap ten volle te benutten in wateropgaven. Er zijn verschillende publicaties uitgegeven die allen zeer praktijkgericht zijn. Ook wordt jaarlijks een cursus gegeven voor waterschappers. Voor deze cursus hebben we een korte film gemaakt die de wateropgaven, oplossingsrichting en de kaartenserie aan elkaar koppelt.

locatie | De Graafschap, Gelderland
samen met |Land-id, Bureau Lantschap, Janine Beens, Arjan Nienhuis en Louis Lansink
in opdracht van | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
periode | najaar 2018

 

 

Kaartenserie Baakse Beek