marjolein hillege

REGIO VAN DE TOEKOMST

Team Flevoland

In de door de NVTL en BNSP georganiseerde ontwerpverkenning  ‘De Regio van de Toekomst’ is in vier regio’s onderzocht op welke wijze de opgaven uit de NOVI op de schaal van de regio vorm kunnen krijgen. Ontwerpend onderzoek is het middel, input voor de NOVI het doel. In de Nationale Omgevingsvisie zijn vier doelen geformuleerd: een duurzame economie, een klimaatneutrale samenleving, een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving en een waardevolle leefomgeving. Energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid en circulariteit zijn daarbinnen cruciale thema’s.
Dit vernieuwende ruimtelijk perpectief is tot stand gekomen in samenwerking tussen ontwerpers van meerdere bureaus. Innovatie van de landbouw in relatie met meerdere maatschappelijke opgaven staat in door dit team gepresenteerde ontwerp centraal. Drie C’s: Circulair, Couleur Locale en Casco 2.0 vormen de kernbegrippen van ons voorstel. 

In een aantal ontwerpateliers is de kennis en kunde van de 10 teamleden ingezet om grip te krijgen op de opgave en vooral om vorm te geven aan het voorstel. Het ministerie is op zoek naar krachtige beelden die het Nederland van morgen verhelderen. Onze ontwerp en verbeeldingskracht is ingezet om de samenhang tussen de opgaven maar met name de mogelijkheden van het toekomstige landschap vorm te geven. Met  wervende beelden in een logisch verhaal.
22 Maart vond de slotmanifestatie plaats in de Lourdeskerk in Scheveningen.  De verhaallijn en het eindresultaat hebben we hier gepresenteerd in onderstaande film. Op het eindresultaat ontving het team veel lof van zowel de regionale opdrachtgevers (provincie Flevoland, het Rijksvastgoedbedrijf en Metropoolregio Amsterdam) als van andere aanwezigen tijdens de slotmanifestatie.

Filmopnames van een ateliers, de eerste schetsen, de door de verschillende ontwerpers gemaakte tekeningen en de vele foto’s die we hebben gevonden, verbeelden de opgaven en voorstellen in een lopend verhaal. Er is intensief en zorgvuldig samengewerkt voor deze productie; ‘n quote van Berdie Olthof; ‘in tekeningen kan je nog niet precies gedefinieerde onduidelijkheden opnemen, in tekst moet je je meer preciezer uitdrukken en film vraagt nog meer nauwkeurigheid; tekst, beeld, een opeenvolgende logica  .. alles moet kloppen’. En in een fijn ritme, dat ook.

Voorafgaand aan de eindpresentatie zijn er een drietal bijeenkomsten en werksessies geweest; met de Flevolanders in de polder zelf, met de andere teams en deskundigen in Pakhuis de Zwijger en met de opdrachtgevers op het kantoor van de NVTL en BNSP.

Onderstaande video is getoond op de grote tussenpresentatie op 30 november in Pakhuis de Zwijger vorig jaar. Het is de introductie van ons team en eerste voorstel. 

De eerste verhaallijn is in januari gepresenteerd een tekenfilmpje, tijdens een zogenaamde 90% presentatie.

locatie | Flevoland
samen met | captains: Berde Olthof en Peter Veenstra | ontwerpteam: Cor Simon, Tim Kort, Lisanne Struckman, Paul Plambeek | experts: Arjan Nienhuis, Pieter Veen, Laura de Bonth en Kees Bentvelsen | edit en animaties: Teejo Renaud. 
in opdracht van | NVTL & BNSP
periode | oktober 2018 – maart 2109

 

 

Regio van de Toekomst